Obchodní podmínky

Informace

Pokud potřebujete provozovateli webu sdělit informaci, použijte prosím kontakt: pythium@pythium.cz Provozovatel webu si vyhrazuje právo zaslat na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v rámci objednávky potvrzení, o přijetí objednávky a informaci o distribuci. Tyto e-maily nejsou považovány za nevyžádanou komunikaci.

Ochrana osobních údajů

Nákup na stránkách http://eshop.pythium.cz je být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatelů. Provozovatel s těmito údaji nakládá v souladu s platnými právními předpisy a hlavně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou archivovány a nebudou sdíleny s aplikacemi třetích osob. Poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné a budou provozovatelem využity pouze pro uzavření a plnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Na písemnou žádost zákazníka budou osobní údaje z databáze vymazány a nebudou nadále archivovány a zpracovávány.

 
Obchodní podmínky

Firmy Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o. se sídlem Tylišovská 1/772 | 160 00 Praha 6 | Czech Republic, identifikační číslo: 27311392

I. Úvodní ustanovení

1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva i obchodní podmínky jsou sepsány v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

2. Obchodní podmínky firmy Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o. (dále jen prodávající) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě nebo v souvislosti skupní smlouvou uzavíranou mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je provozován na internetové adrese http://eshop.pythium.cz, prostřednictvím webových stránek (dále jen webové stránky obchodu).

3. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při používání webových stránek prodávajícího umístěné na adrese http://eshop.pythium.cz   (dále jen webová stránka) a další související právní vztahy.

4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II. Uživatelský účet

1. Na základě registrace kupujícího do internetového obchodu má kupující právo přistupovat do svého uživatelského účtu. Z tohoto uživatelského účtu může kupující objednávat zboží (dále jen uživatelský účet). Webové stránky obchodu umožňují objednávat zboží také bez registrace přímo z webové stránky obchodu.

2. Přístup k uživatelskému účtu zabezpečuje kupující svým vlastním, volně zvoleným uživatelským jménem a heslem. O vlastním uživatelském jméně a heslu je kupující je povinen zachovávat mlčenlivost. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

3. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4. Při registraci na webové stránce, při objednávání zboží, při komunikaci s prodávajícím je kupující povinen uvádět přesné a pravdivě údaje. Údaje zapsané v uživatelském účtu je kupující při jejich změně povinen upravit tak, aby byly přesné a pravdivé. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za přesné a pravdivé.

5. Při registraci do internetového obchodu kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího,současně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

6. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, pokud kupující svůj uživatelský účet nepoužívá, nebo, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy nebo obchodních podmínek.

7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný, a to z důvodů např. údržba hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, nebo třetích osob.

 

III. Cena zboží a platební podmínky

1. Kupní cena jsou cena za zboží a náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

2. Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 35-7582980257/0100 na základě vystaveného zálohového listu prodávajícím. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Částka uvedená na zálohovém listu je splatná do sedmi dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn připsáním celé částky na účet prodávajícího.Po připsání celé částky na účet prodávajícího, vystaví prodávající daňový doklad – fakturu a odešle ji společně se zbožím.

3. Bezhotovostně platební kartou nebo z účtu PayPal na účet prodávajícího u PayPal. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Částka uvedená na zálohovém listu je splatná do sedmi dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn připsáním celé částky na účet prodávajícího.Po připsání celé částky na účet prodávajícího, vystaví prodávající daňový doklad – fakturu a odešle ji společně se zbožím.

4. Při platbě na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

5. Ceník manipulačních poplatků:

Zvolená doprava Česká pošta v ČR:

a) Česká pošta - platba převodem: distribuční poplatek  98,- Kč.

b) Česká pošta - platba v hotovosti: distribuční poplatek 125,- Kč

c) Česká pošta - PayPal: distribuční poplatek 98,- Kč

Zvolená doprava Kurýr v ČR:

a) Kurýrní služba - platba převodem: distribuční poplatek 150,- Kč

b) Kurýrní služba - platba v hotovosti: distribuční poplatek 186,- Kč

c) Kurýrní služba - PayPal: distribuční poplatek 150,- Kč

 
Doprava do zahraničí – mimo ČR

Doprava -kurýrní služba 

platba převodem: distribuční poplatek závisí na ceníku cílové destinace a aktuálním kurzu. Přesná výše bude uvedena v zálohové faktuře, vystavené v EUR.

 
IV. Uzavření kupní smlouvy

1. Webové stránky obchodu zahrnují seznam nabízeného zboží k prodeji, včetně cen jednotlivého zboží s daní z přidané hodnoty a ostatních poplatků souvisejících se zbožím. Nabídka zboží a ceny a zboží jsou platné po dobu zobrazování na webovýchstránkách obchodu.Nabídky zboží umístěné ve webových stránkách obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2. Webová stránka obchodu obsahuje také informace o celkových nákladech pro dodáním zboží v rámci doručování v České republice.

3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce obchodu, který především obsahuje informace o:

a) Objednávaném zboží vloženého kupujícím do nákupního košíku.

b) Zvolený způsobu úhrady kupní ceny zboží a zvolený způsob doručení objednávaného zboží.

c) Nákladech spojených s dodáním zboží (dále celková objednávka).

 
4. Před zasláním celkové objednávky prodávajícímu může kupující kontrolovat,zjišťovat, měnit údaje a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do celkové objednávky. Celkovou objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Uvedené údaje v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky od kupujícího potvrdí obdržení objednávky elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

5. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

6. Zboží, které je nabízeno, může prodávající dodat v libovolném barevném provedení a kupující s tím souhlasí.

7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím celkové objednávky, která je prodávajícím zaslána naelektronickou adresukupujícímu.

8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu.

9. Prodávající i kupující souhlasí s použitím komunikačních médií (internetové připojení, telefonní hovory atd.)pro objednávání, komunikaci a uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé prodávajícímu i kupujícímu při použití komunikačních prostředků si hradí každá ze zúčastněných stran sama.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující bere na vědomí, že byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6, čl. V. činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího pythium@pythium.cz.

2. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do deseti pracovních dní od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

4. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. V./3. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést kontrolu vráceného zboží, především za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V./1. obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. V/4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vracení zboží kupujícím.

6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.   V takovém případě byla li kupní cena uhrazena kupujícím, vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

VI. Doručení zboží

1. Způsob doručení zboží volí prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Prodávající podle kupní smlouvy je povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce. Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat náhrady nákladů vynaložené na uskladnění zboží, nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3. Pokud je nutné kupujícímu zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než kupující uvedl v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady vynaložené s opakovaným doručováním zboží, nebo náklady vynaložené na jiný, či nový způsob doručení.

4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Při zjevném porušení obalu značícího vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

VII. Odpovědnost za vady, záruka

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla firmy (místo pro zaslání reklamovaného zboží) nebo elektronickou poštou na adrese pythium@pythium.cz  . V případě oprávněné reklamace zboží vzniká prodávajícímu povinnost nahradit kupujícímu účelně vynaložené náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího elektronickou poštou (na elektronickou adresu kupujícího) a případně také telefonicky. Reklamační protokol bude kupujícímu dodán nejpozději ve lhůtě stanovené obecně závaznými právními předpisy pro vyřízení reklamace, a to nejčastěji společně se zbožím, jež bylo předmětem reklamace. V případě, že v rámci reklamačního procesu není kupujícímu zasíláno žádné zboží, bude kupujícímu zaslán reklamační protokol elektronickou poštou (na elektronickou adresu kupujícího).

6. V případě, že je kupujícímu dodána nekompletní objednávka, je kupující povinen ihned informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější reklamace nebude uznána. Reklamaci nekompletní zásilky lze uplatnit elektronickou poštou na adrese pythium@pythium.cz.

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Kupující není oprávněn při využívání webových stránek obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít špatný vliv na provoz webových stránek obchodu. Webové stránky obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webových stránek v rozporu s jejich určením.

IX.  Doručování

1. Celá komunikace a korespondence související s kupní smlouvou musí být kupujícímu doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

X. Závěrečná ustanovení

1. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti se řídí českým právem. Práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů jsou dotčena.

2. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím je možné řešit mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce https://www.coi.cz/ ,či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na stránkách České obchodní inspekce.

Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme kupujícímu, aby se nejdříve spojil s obchodníkem pythium@pythium.cz  pro vyřešení nastalé situace.

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, bude nahrazeno ustanovením, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.